POLITYKA PRYWATNOŚCI.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ORAZ O PLIKACH COOKIES

Szanowni Państwo,
na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego: „RODO”, oraz przepisów prawa polskiego, w tym m.in. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Poz. 1000), poniżej przekazujemy informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://www.iwmark.pl/, dalej zwanej: „Stroną Internetową”, oraz informacje na temat plików cookies:

Kto będzie administratorem Państwa danych?
Administratorem Państwa danych będzie: Marek Jankowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „IWMARK Marek Jankowski“ z siedzibą w Cekanowie (09-472 Słupno) przy ul. Płockiej 20, NIP 7740019632, REGON 611324563, adres e-mail: cekanowo@iwmark.pl; nr tel.: +48 24 268 81 73, dalej: „IWMARK”.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej będziemy przetwarzać Państwa dane?
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia Państwu korzystanie ze Strony Internetowej. Dzięki temu mamy przyjemność informowania Państwa o działalności IWMARK, co stanowi uzasadniony prawnie interes IWMARK jako administratora danych i jest podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Uzasadnionym prawnie interesem IWMARK, dla którego mogą być przetwarzane Państwa dane osobowe, jest również konieczność zapewnienia bezpieczeństwa związanego z funkcjonowaniem Strony Internetowej.
Jeżeli zdecydują się Państwo dokonać za pośrednictwem Strony Internetowej zakupu, wówczas Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji zamówienia. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie również art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zgodnie z którym owo przetwarzanie jest legalne, gdy jest ono niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
Posiadanie przez IWMARK Państwa danych osobowych nie jest wymogiem prawnym ani umownym (chyba że zamierzają Państwo dokonać zakupu za pośrednictwem Strony Internetowej – wówczas przetwarzanie danych jest wymogiem umownym, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zamówienia). Podanie danych jest konieczne, aby mogli Państwo korzystać ze Strony Internetowej. Przetwarzane dane umożliwiają odwiedzającym pobierania informacji z serwerów Strony Internetowej, zapewniają poprawne funkcjonowanie Strony Internetowej, a także bezpieczeństwo danych należących do IWMARK.
Państwa dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane?
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonywania opisanych powyżej prawnie uzasadnionych interesów IWMARK jako administratora danych związanych z przetwarzaniem zbieranych danych, a przypadku danych podawanych w celu realizacji zamówienia – do czasu jego realizacji, a w okresie dłuższym – jedynie wówczas, gdy będzie to dozwolone lub nakazane przepisami prawa.

Komu możemy przekazać Państwa dane?
Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie lub innym odbiorcom danych, w szczególności współpracującym z IWMARK firmom informatycznym.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO. Gdyby jednak okazało się to konieczne lub uzasadnione, przekazanie Państwa danych do państwa trzeciego odbędzie się zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Pliki cookies
Strona Internetowa używa plików cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputer, tablet, telefon) - osoby odwiedzającej Stronę Internetową. Pliki cookies są używane w celu uwierzytelniania odwiedzających, poprawnego wyświetlania Strony Internetowej w sposób zgodny z preferencjami odwiedzającego oraz ułatwienia korzystania ze Strony Internetowej.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest podmiot zarządzający Stroną Internetową – czyli IWMARK.
Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym użytkownika oraz unikalny numer.
Strona Internetowa nie zbiera w sposób zautomatyzowany żadnych innych informacji, poza informacjami zawartymi w plikach cookies.
IWMARK nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe nieznajdujące się w domenie Strony Internetowej, do których odnośniki znajdują się na Stronie Internetowej.
Ustawienia przechowywania plików cookies można zmieniać w ustawieniach przeglądarki internetowej zainstalowanej na urządzeniu końcowym użytkownika. Domyślnie przeglądarki internetowe dopuszczają przechowywanie plików cookies na urządzeniu użytkownika. Zmiana ustawień plików cookies może wpływać na sposób użytkowania Strony Internetowej.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do Państwa danych?
O ile obowiązujące regulacje prawne nie stanowią inaczej, mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
Realizując obowiązek wynikający z RODO, pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę, że – o ile obowiązujące regulacje prawne nie stanowią inaczej - przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu nieodpłatnie i w każdym momencie wobec przetwarzania przez IWMARK Państwa danych osobowych.
Jeśli chcą Państwo skorzystać z powyższych praw lub mają Państwo do nas jakiekolwiek pytania związane z Państwa danymi osobowymi, prosimy o kontakt bezpośredni, korespondencyjny lub drogą e-mailową.
Informujemy ponadto, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


Twój koszyk

Brak produktów

Do ustalenia Wysyłka
0,00zł Razem

Zobacz koszyk

Szukaj

Menu

Zawartość schowka

Brak produktów

Zobacz schowki